Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze website is gebouwd, wordt geëxploiteerd door en is eigendom van Sanoma Digital The Netherlands B.V. Sanoma is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 17.11.11.21. 

2. Gebruik van Sanoma-materiaal

Alle materiaal/informatie op deze website is eigendom van Sanoma of van  partners van Sanoma die toestemming hebben gegeven het betreffende materiaal te gebruiken. U mag materiaal van deze site voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik opslaan. Het is niet toegestaan het materiaal geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, aan te passen of op enige wijze commercieel te exploiteren. 

3. Privacy

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt door Sanoma. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van klantenadministratie (hiertoe verstrekken wij uw gegevens aan de door u geselecteerde leverancier), analyse van onze dienstverlening, en - indien en voor zover u ons daartoe expliciet toestemming hebt gegeven -  ten behoeve van het aan u verstrekken van gepersonaliseerde informatie en acties voor onze producten en diensten of producten en diensten van onze partners. Zie voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid van Sanoma en SBS. 

4. Overeenkomst met energieleverancier

Energieprijzen.nl is geen partij bij een eventueel tussen u en energieleverancier tot stand te komen/gekomen overeenkomst.  Energieprijzen.nl is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming (wanprestatie) van energieleverancier in de nakoming van de verplichtingen voorvloeiende uit een overeenkomst.

Energieprijzen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de informatie op de website. Energieprijzen.nl doet zijn uiterste best om de informatie op de website volledig, juist en up-to-date te houden, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven. De website kan links naar andere websites, direct dan wel via frames, bevatten. Dergelijke sites worden verzorgd door derden, zodat Sanoma niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.

5. Geen garanties

Het materiaal op Energieprijzen.nl is bedoeld voor informatieve doeleinden. Aan de hand van door u ingevulde gegevens wordt een berekening gemaakt van de verwachte totaalkosten voor het komende jaar. Aangezien deze kosten uiteindelijk in rekening worden gebracht aan de hand van uw daadwerkelijke verbruik, vormt de hier gepresenteerde indicatie geen garantie en kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Gedurende de looptijd van het contract dat u aangaat met de energieleverancier, kunnen de kosten voor het netbeheer en de door de overheid in rekening gebrachte belastingen wijzigen. Energieleverancier en Energieprijzen.nl hebben hierop geen invloed.

Meer in het bijzonder kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. De informatie die via deze website beschikbaar wordt gesteld is aangeleverd door de energieleveranciers wiens aanbod op de website wordt gepresenteerd. Controleer bij het aangaan van een overeenkomst met een energieleverancier dan ook altijd de bevestiging welke u van de energieleverancier rechtstreeks ontvangt. Deze bevestiging is leidend. Na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst van de energieleverancier kunt u gedurende de wettelijke herroepingstermijn de overeenkomst nog ontbinden.

6. Wijziging van deze voorwaarden

Sanoma behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden kunnen in beginsel op elk willekeurig moment worden doorgevoerd.

7. Toepasselijk recht

Op de onderhavige algemene voorwaarden en de interpretatie ervan is het Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie over Sanoma op www.sanoma.nl.


In samenwerking met: