Meer dan
50.000
overstappers!

Energiebronnen

Vergelijk tarieven

Elektriciteit

Wereldwijd wordt verreweg de meeste elektriciteit geproduceerd uit fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. De voorraden van deze grondstoffen zijn eindig en het productieproces leidt tot schade aan het milieu. Het belangrijkste probleem is het broeikaseffect, veroorzaakt door de uitstoot van het verbrandingsproduct CO 2 , kooldioxide. Andere vervuilende emissies die vrijkomen bij productie van elektriciteit uit fossiele bronnen zijn zwaveldioxide (SO 2 ) en stikstofoxide (NO x ), die zure regen veroorzaken.

Ook kernenergie maakt gebruik van een eindige voorraad uranium, het afval is zeer schadelijk voor het milieu. Het opgewekte vermogen aan kernenergie zal in de komende jaren waarschijnlijk nog licht stijgen. Daarna zal het afnemen, aangezien er minder nieuwe reactoren worden gebouwd en er versnelde sluiting van oudere, economisch minder rendabele reactoren plaatsvindt.

Energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie is in de volksmond bekend als grijze of 'gewone' energie. Groene energiebronnen maken gebruik van door de zon aangedreven kringlopen. Waterkracht, zonne- en windenergie veroorzaken geen directe CO 2 -uitstoot. Bij de productie van biomassa wordt door de planten CO 2 opgenomen die bij de verbranding of vergassing weer vrijkomen. Effectief wordt er dus geen CO 2 aan de atmosfeer toegevoegd, wat wel gebeurt bij de productie door het verbranden van fossiele brandstoffen. Groene energie is onuitputtelijk en wordt daarom duurzaam genoemd.
Overigens krijgt u altijd stroom uit hetzelfde elektriciteitsnet, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen grijze of groene stroom. Dit zou ook niet kunnen, omdat dan het hele elektriciteitsnet losgekoppeld zou moeten worden. Echter, door voor een leverancier van groene energie te kiezen, kunt u de ontwikkeling van groene energie stimuleren en zo het gebruik van de meer schadelijke grijze energie minimaliseren.

Dat u werkelijk groene stroom krijgt geleverd, wordt gewaarborgd door middel van een zogeheten Garantie van Oorsprong. Deze garantie is een soort document, dat eenmalig wordt aangemaakt op het moment dat er duurzame energie via een windmolen, zonnepaneel of biomassa-centrale wordt gemaakt. Hierna wordt het document weer vernietigd, dus maar eenmalig gebruikt, zodat u de garantie krijgt dat met uw geld speciaal duurzame energie is opgewekt.

Energiebronnen

De varianten van grijze en groene energie hebben te maken met de herkomst en met de soort energiebron bron. Voor grijze energie zijn de bronnen kolen, olie en gas. Groene energie kan worden opgewekt uit wind, zon, biomassa en water.

De duurzaamheid van de producten wordt door Energieprijzen.nl in een sterrenwaardering uitgedrukt. Deze waardering is gebaseerd op een opgave van de leverancier, waarbij Energieprijzen.nl deze opgave controleert. Meer uitleg over deze sterrenwaardering vindt u op deze pagina.

De prijs van energie kan enorm verschillen voor verschillende bronnen en voor bronnen met een andere herkomst. In de Energiewizard ziet u welke voordelen er zijn en kunt u door middel van een overstap van deze voordelen genieten.

Vergelijk tarieven

Soorten groene stroom

Windenergie
De eerste windmolens die in Nederland gebouwd werden, hadden een vermogen van rond de 40 kilowatt (kW). Inmiddels is 2 MW (oftewel 2 000 kW, ofwel 2 000 000 W) gangbaar en heet een moderne windmolen 'windturbine'. De wieken heten 'rotorbladen', windturbines kunnen drie, twee of zelfs maar één rotorblad hebben, die wel 30 tot 50 meter lang kunnen zijn. Hoe meer bladen en hoe langer de bladen zijn, hoe groter de energieopbrengst.

Een windturbine van 2 MW, het vermogen van een standaard windturbine, levert 4 miljoen kWh per jaar en kan daarmee twaalfhonderd huishoudens van stroom voorzien. In Nederland staat 1750 MW vermogen opgesteld en dus wordt ongeveer 3% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie uit windenergie geproduceerd.

In de Nederlandse Noordzee staan nu twee windmolenparken met een totaal vermogen van 230 MW. In 2020 moet dit zijn uitgegroeid naar een totaal vermogen van 6.000 MW, dit betekent dat er rond de 2.000 windturbines moeten worden gerealiseerd. Daarmee kunnen 3,6 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien.

Wereldwijd (en ook in Nederland) groeit de hoeveelheid windstroom met 25% per jaar. Windenergie is de laatste jaren de snelst groeiende energiebron ter wereld. Wereldwijd staat inmiddels ongeveer 55.000 MW opgesteld.

Zonne-energie
De energie in het licht van de zon kan worden gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Het zonlicht wordt dan opgevangen door zonnecellen en omgezet in elektriciteit. Deze omzetting heet een 'fotovoltaïsch' proces. 'Foto' duidt op licht en 'volt' op de elektrische spanning waarin het licht wordt omgezet. Het Engelse woord hiervoor is 'photovoltaic' en daarom wordt zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit ook vaak aangeduid met 'pv'.

Zonnecellen worden samengevoegd in zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen op daken van huizen of bedrijven worden geplaatst en aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Zonnepanelen kunnen ook los gebruikt worden, bijvoorbeeld om water in een drinkbak te pompen in een weiland, of voor de elektriciteitsvoorziening op een boot.<

Ook op bewolkte dagen leveren zonnepanelen elektriciteit. Maar… hoe meer zonlicht op een zonnepaneel valt, des te meer elektriciteit wordt opgewekt. Bij volle zon is de stralingsdichtheid van de zon ongeveer 1 kilowatt (kW) per vierkante meter. Het totale jaarlijkse zonaanbod in Nederland komt overeen met bijna duizend uur volle zon, en levert dus circa duizend kilowattuur per vierkante meter.

De meest gangbare typen zonnepanelen hebben een oppervlak van ongeveer 1 vierkante meter en een piekvermogen van 130 Wattpiek (Wp). De effectieve opbrengst van zo'n paneel is ongeveer 110 kWh per jaar. Om een gemiddeld huishouden in Nederland van elektriciteit te voorzien is ongeveer 30 m 2 aan zonnepanelen nodig.

Waterkracht
Hoogteverschillen in waterniveaus kunnen worden benut om elektriciteit te produceren. Dit wordt waterkracht genoemd. Waterkracht wordt geproduceerd op verschillende schalen.

De meest bekende vorm is grootschalige waterkracht. Door een dam te bouwen in een rivier wordt een waterreservoir gevormd, waarin een grote hoeveelheid potentiële energie wordt opgeslagen. Deze potentiële energie wordt omgezet in elektriciteit door turbines die worden ingebouwd in de voet van de dam. Zulke centrales kunnen zeer grote hoeveelheden (bijvoorbeeld honderden megawatt) elektrisch vermogen leveren.

Een nadeel van grootschalige waterkracht is het feit dat grote gebieden onder water gezet worden. Daardoor moeten soms hele dorpen verplaatst worden, kan er schade aan het ecosysteem ontstaan of is aantasting van het landschap het gevolg.

Kleinschalige waterkracht wordt al toegepast in vele landen. Dit gebeurt vaak in de vorm van stromingscentrales: er wordt geen reservoir gevormd, maar het beschikbare water wordt direct gebruikt. Het vermogen van dergelijke centrales ligt doorgaans tussen 100 kilowatt en enkele tientallen megawatt.

Waterkracht is op dit moment de belangrijkste duurzame energiebron in Europa; bijna 20% van de elektriciteit wordt met waterkracht geproduceerd. Noorwegen is bijvoorbeeld geheel afhankelijk van waterkracht voor zijn elektriciteitsproductie. Andere landen in Europa waar waterkracht een belangrijke rol speelt zijn Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Biomassa
Biomassa is organisch materiaal, afkomstig van planten, bomen of dierlijke mest. Net als olie, kolen en gas kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. In tegenstelling tot deze fossiele brandstoffen halen planten en bomen door groei en nieuwe aanplant evenveel CO 2 uit de lucht als er bij verbranding weer vrijkomt. Daarom wordt biomassa een hernieuwbare energiebron genoemd.

Er zijn vijf bronnen voor biomassa brandstoffen: houtafval uit de bosbouw, plantaardig afval uit de landbouw zoals stro, plantaardig afval uit de landbouwverwerkende industrie,  energiegewassen die speciaal worden geteeld voor het gebruik als brandstof en biomassa uit afval. Deze brandstoffen kunnen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken in een warmte/krachtinstallatie (WKK) of worden bijgemengd in een elektriciteitscentrale.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Bij warmte/krachtkoppeling (WKK) wordt tegelijkertijd elektriciteit (kracht) en nuttige warmte geproduceerd. Dit in tegenstelling tot de conventionele elektriciteitsproductie, waarbij de warmte met het koelwater wordt weggegooid. Met een WKK installatie kan warmte en elektriciteit worden geproduceerd door het verbranden van aardgas of  biogas.  Energie opgewekt uit WKK is dus niet per definitie groen of grijs, dit hangt af van de brandstof waarmee wordt gewerkt.

De geproduceerde warmte kan worden gebruikt om heet water te maken voor stadsverwarming. In de industrie gebruikt men de warmte vaak in het productieproces. Met warmte/krachtkoppeling wordt dus efficiënter omgegaan met energie. De besparing op energie kan oplopen tot wel 20 tot 30% in vergelijking met de situatie waarbij elektriciteit en warmte apart worden geproduceerd. De productie van elektriciteit uit warmte/kracht draagt dus bij aan de vermindering van de uitstoot van kooldioxide.

Gas
Alle gas op het Nederlandse gasnet is afkomstig van aardgas. Er wordt hard gewerkt om ook gas geproduceerd uit biomassa te injecteren in het gasnet, momenteel kan dit alleen op kleine schaal. Er wordt al wel groen gas door leveranciers verkocht; dit gas bestaat uit aardgas, maar de CO 2 emissies worden gecompenseerd met bijvoorbeeld aanplanting en beheer van bossen of CO 2 reductie projecten.

Ook de duurzaamheid van de gasproducten wordt door Energieprijzen.nl in een sterrenwaardering uitgedrukt. Deze waardering is gebaseerd op een opgave van de leverancier, waarbij Energieprijzen.nl deze opgave controleert.

Veelgestelde vragen over Energiebronnen


Wat is het verschil tussen grijze en groene energie?

Grijze energie wordt opgewekt uit kolen, olie, aardgas of kernenergie. Groene energie is een verzamelnaam voor energie die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind en zon. Bij het gebruik van deze bronnen is de belasting voor het milieu minimaal, terwijl de opwekking van energie uit kolen, aardgas of olie (zgn. grijze energie) grote milieuproblematiek met zich meebrengt. Uw voorkeur voor grijze of groene energie kunt u meenemen bij het vergelijken van energie.


Wat is groene energie?

Groene energie is een verzamelnaam voor energie die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind en zon. Bij het gebruik van deze bronnen treden er geen schadelijke effecten voor het milieu op, zoals wel gebeurt bij de opwekking van energie uit kolen, aardgas of olie (zgn. grijze energie).

Voorlopig is alleen nog duurzaam opgewekte elektriciteit te koop, maar in de toekomst is het wellicht ook mogelijk om duurzaam opgewekt gas of warmte af te nemen. Wel is er de mogelijkheid om groen gas af te nemen, waarbij de uitstoot van het aardgas wordt gecompenseerd door aanplant van bomen of energiebesparingprojecten. Van het totale elektriciteitsverbruik is inmiddels 16,5 procent (2007) afkomstig uit duurzame energiebronnen, hiervan wordt echter maar 6 procent in Nederland opgewekt.


Waar kan ik groene energie kopen?

Bijna alle energiebedrijven leveren groene stroom. In de Energiewizard wordt met de milieuwaardering aangegeven hoe 'groen' een bepaald product is. Hoe meer sterren de milieuwaardering aangeeft, des te minder de belasting voor het milieu.


Is er een speciale aansluiting nodig voor groene energie?

Nee, de elektriciteit die uit uw stopcontact komt blijft hetzelfde. Het is niet reëel en veel te duur om een apart elektriciteitsnet aan te leggen voor groene energieklanten en ook totaal onnodig. De hoeveelheid groene energie die u verbruikt moet echter wel direct, volledig én aantoonbaar door uw energiebedrijf worden ingekocht.


Wat kost groene energie?

Groene energie is vaak duurder om te produceren dan grijze energie. De overheid rekende tot 1 januari 2005 minder energiebelasting voor groene energie om consumenten over te halen groene energie in te kopen. Momenteel worden alleen producenten gestimuleerd om meer in groene energieprojecten te investeren door de productie te subsidiëren met het SDE (Stimulering Duurzame Energie) programma.

De prijs voor groene energie is mede hierdoor gelijk aan de prijs voor grijze energie. De meeste aanbieders hebben dan ook hun groene stroom gekoppeld aan de kWh-prijs voor grijze stroom. Enkele leveranciers rekenen wat meer voor de afname van groene energie. Echter steeds meer nieuwe leveranciers bieden hun groene energie een stuk goedkoper aan. Zij kunnen dat doen omdat zij groot kunnen inkopen. Daarnaast importeren zij (vaak groene) stroom van buitenlandse producenten.


Waarom is het gebruik van groene energie zo belangrijk?

Bij het gebruik van grijze energie (kool, gas, olie, kernenergie of verarmd uranium) komen stoffen, zoals kooldioxide (CO 2 ), zwaveldioxide (SO 2 ) en stikstofoxide (NO x ), vrij, die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid! Het zijn onder anderen belangrijke veroorzakers van het broeikaseffect en zure regen. Daarnaast komen fossiele brandstoffen als olie en gas vaak uit politiek instabiele regio’s en raken deze bronnen langzamerhand uitgeput, waardoor prijzen onzeker worden.


Hoe wordt groene energie opgewekt?

Groene energie is overal en dichter bij dan je denkt. Voor het opwekken van groene energie worden namelijk diverse natuurbronnen gebruikt, waarmee we dagelijks te maken hebben. De verschillende energiebronnen, waaruit groene energie afkomstig kan zijn, zijn wind, zon, waterkracht en biomassa.


Hoe wordt de opwekking van groene energie gecontroleerd?

De Nederlandse overheid garandeert dat groene energie werkelijk groen is. Hiervoor heeft de overheid een systeem opgezet dat de groene opwekking van energie reguleert en controleert. Voor elke eenheid duurzaam opgewekte elektriciteit wordt een zogenaamde Garantie van Oorsprong afgegeven. Dit groencertificaat geeft zekerheid dat de groene stroom aan de regels voor duurzame energie voldoet en dat het geld dat hiervoor wordt betaald ook daadwerkelijk wordt gebruikt om extra duurzame energie bronnen in te zetten. De groenleveranciers kopen deze Garanties van Oorsprong om hun klanten te voorzien van duurzame energie. De overheid controleert dat aan alle verkochte duurzame energiebronnen een groencertificaat gehecht is, die de duurzaamheid van de opgewekte energie garandeert. Een groencertificaat kan maar eenmalig gebruikt en uitgegeven worden.


Wat is het verschil tussen groene stroom, natuurstroom en ecostroom?

Er is geen verschil tussen groene stroom, natuurstroom en ecostroom. De verschillende aanbieders van groene energie geven allemaal hun eigen naam aan groene stroom. Echter bij de opwekking van zowel groene stroom, natuurstroom en ecostroom wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Het is wel zo dat de ene aanbieder voornamelijk windenergie verkoopt, terwijl het andere bedrijf meer energie uit biomassa of zonne-energie in haar pakket heeft opgenomen. Per product staat aangegeven welke energiebronnen door de leverancier hiervoor worden ingekocht. Deze gegevens zijn te vinden in het detailoverzicht per product bij de resultaten van de prijsvergelijker.


Kan ik zelf ook groene stroom opwekken?

Absoluut, er zijn verschillende mogelijkheden om groene stroom op te wekken en te gebruiken. Een windmolen in uw achtertuin is vooralsnog weliswaar niet realiseerbaar, maar zonne-energie biedt een aantal eenvoudige gebruiksmogelijkheden. Zo kunt u een zonneboiler aanschaffen voor het verwarmen van leidingwater, al dan niet in combinatie met een HR (hoge rendement)-ketel. Ook kunt u zelf elektriciteit opwekken door een zonnepaneel op uw dak te plaatsen, die kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Wilt u hier meer over weten, neem dan een kijkje bij Eneco.

 

Vergelijk tarieven